PET MRI

PET MRI
5 (100%) 1 vote

Какво е ПЕТ-МРТ?
МРТ представлява образна модалност с висока чувствителност за откриване на рак. ПЕТ може да диагностицира с тумор специфични радиоактивни изотопа, което увеличава точността при диагностиката на рак. ПЕТ-МРТ е продукт на най-съвременната технология, който притежава ПЕТ детектори с висока разделителна способност в 3 Тесла МРТ с високо магнитно поле, което създава най-точния уред за изобразяване за ракова диагностика.

Едновременна употреба на 3 Тесла МРТ и ПЕТ детектори: ПЕТ-МРТ
МРТ на цяло тяло с едновременно получаване на ПЕТ данни може да се извърши в едно единствено изследване с ПЕТ-МРТ.
Комбинацията от високото ниво на тъканен контраст на МРТ заедно с функционалните МРТ изследвания и молекулярни сигнали произлизащи от ПЕТ детекцията позволява мулти-параметърнна оценка на рака.
Едновременното извличане на данни от ПЕТ детектори и МРТ изисква високи технологии. МРТ на цяло тяло с висока разделителна способност заедно с ПЕТ детекция осигурява пространствен 3D набор от данни, които могат изобразят тумори с размери от дори 5 мм.

При ПЕТ-МРТ, диагностиката на рак, TNM стадирането и преценката на реакцията към лечение могат да се извършат в една единствена сесия. Въпреки че ПЕТ-МРТ се използва основно за онкологична образна диагностик, методът се използва и при изобразяване в областите на кардиология и неврология.
Защо да изберете ПЕТ-МРТ?
По-добра ефективност с една система, един преглед
Няма нужда от преместване на пациентите между стаи за преглед и от множество посещения от страна на пациента
По-малко радиация, повече информация
Цялостен обхват на тумори и органи
По-висока сигурност в туморната диагностика
Едновременно изобразяване на морфология, функция и метаболизъм
Най-ранна оценка на реакция към туморна терапия
Намалено време за преглед с до 50% с увеличена продуктивност
Подобрен комфорт за пациента с по-кратки и по-малко прегледи

ПЕТ-МРТ може да обхване всички видове рак и системи от органи с едно единствено изследване с ниско излагане на радиация за пациентите.

ПЕТ-МРТ
РАЗЛИКА В
ОНКОЛОГИЧНАТА ДИАГНОСТИКА

МРТ е най-близкият диагностичен образен метод до патоморфологията, заради своята висока разделителна способност и образни техники спрямо определени тъкани.
Когато изследванията МР спектроскопия, дифузионно МР изобразяване (DWI), перфузия и BOLD (Откриване на туморна хипоксия) се добавят, функционалните данни се получават, което води до по-висока диагностична чувствителност.
Ключовото предимство на ПЕТ-МРТ за пациента е липсата на радиация по време на МР изобразяването.
Специфичността се увеличава при туморното изобразяване с употребата на тумор-специфични ПЕТ агенти, които се възползват от молекулярно изобразяване, като осигуряват метаболитна, функционална и числена информация в онкологичната диагностика във връзка с мулти-параметърни МРТ техники.

ПЕТ-МРТ, в сравнение с ПЕТ-КТ:
По-голяма диагностична точност в случаи, в които се оценят тумори в меките тъкани, централната нервна система и костния мозък.

Различава тъканни типове, физиологично и патологично съдържание на органите и допълнително подобрява числения анализ.

Комбинирана употреба на ПЕТ детектори с висока разделителна способност и 3 Тесла МРТ позволява откриването на тумори много малки по-размер с ПЕТ-МРТ.

В момента, КТ на цяло тяло се прави при определяне на анатомичното местоположение на молекулярните образи. Въпреки това, при КТ на цяло тяло при ПЕТ-КТ, пациентите са изложени на радиация причинена от КТ.

Пациентът е изложен на 70-80% по-малко радиация при ПЕТ-МРТ в сравнение с ПЕТ-КТ. ПЕТ-МРТ скенерът не излъчва радиация. Дозата, която пациентът получава от ПЕТ агентите приложени интравенозно е много ниска, сравнена с тази при КТ на цяло тяло. По този начин се постига по-ефикасна диагностика с по-ниска ефективна радиационна доза.

Ползите от комбинираната употреба на функционална МРТ и молекулярно изобразяване стават видни.
Ползите от ПЕТ-МРТ при
Онкологично стадиране
След като туморът се диагностицира, за постигане на точно лечение и прогнози, трябва да се извърши локално и целотелесно стадиране.
МРТ е най-чувствителната образна модалност за локално туморно стадиране (T). Тъй като пространствената разделителна способност се усилва с 3 Тесла МРТ изследване, локалното стадиране на ректален карцином, на гинекологично тумори, както и на тумори на глава и шия, а също и на жлъчно-чернодробни новообразувания може да се извърши с по-висока точност.
Въпреки че лимфните възли (N) могат да се наблюдават по отношение на размера с МРТ, ПЕТ сканирането се изисква, за да се определи кои лимфни възли съдържат туморни наслоявания. Лимфни възли, които съдържат туморни клетки могат да бъдат открити с ПЕТ агенти, въпреки нормалния си размер. Пациентът преминава ПЕТ сканиране за откриване и на отдалечени метастази (M).
Тъй като улавянето на FDG е ограничено в туморите, които се намират в централната нервна система, черния дроб, костния мозък, както и при някои определени туморни типове, като муцинозни новообразувания и бъбречно-клетъчен карцином, пациентите се насочват към МРТ след ПЕТ сканиране за допълнително изследване.

За точно TNM стадиране, пациентът трябва да премине както МРТ така и ПЕТ сканиране многократно и в различен момент. Това е труден и скъп процес.
При ПЕТ-МРТ, локалното стадиране се извършва много прецизно; лимфните възли и отдалечените метастази се оценят напълно и едновременно, двете модалности се допълват една друга в областите, където едното изследване е по-добро от другото и така не се изисква допълнително изследване.
Каква е ползата на ПЕТ-МРТ при оценката на реакцията към туморно лечение в онкологията?
Иновационни прицелни терапии също се разработват ден след ден, като умни молекули, които прицелват сигналните пътища и цитотоксични препарати при лечението на рак. Прилагането на прицелни терапии се планира съгласно генетичната мутация на туморната тъкан. Въпреки това, ракът може да претърпи нови мутации, различни от генетичната структура, която първоначално показват.
С бързото оценяване на реакцията от изследванията;

В случаите на безрезултатно лечение, промяната на терапията се отразява положително на хода на заболяването.

С по-раното доказателство за наличието на реакция от лечението или липсата на такава, лечението става по-евтино
Реакцията към лечението може да се оцени единствено по отношение на наблюдаваната промяна на размера на самия тумор.

С помощта на функционалното МРТ изследване, туморната перфузия (реакция към анти-ангиогенно лечение), гъстотата и метаболизма на туморните клетки (Дифузионно МРТ, МР спектроскопия), както и с ПЕТ скенера, се оценява метаболитната реакция на тумора и жизнеспособността на туморните клетки в ранен период.
ПЕТ-МРТ осигурява най-ранната и най-точна оценка на реакцията към лечението чрез едновременното показване както на промените във функционалното МРТ, така и на участието на ПЕТ агенти. Това позволява точното и бързо фокусиране върху лечебния план на пациентите.
Комбинацията ПЕТ-МРТ играе важна роля при образното диагностициране на пациенти деца и юноши, които може потенциално да бъдат излекувани. Ефективната доза радиация при ПЕТ-МРТ е само 20% от това на ПЕТ-КТ сканирането.
Каква е ролята на ПЕТ-МРТ в кардиологията?
ПЕТ-МРТ показва признаци, каквито са абсолютното анатомично местоположение и обемното потвърждаване в количеството, както и установяването на молекулната цел, редом с другите предимства, каквито са редукцията на радиационната доза в сравнение с ПЕТ-КТ.

ПЕТ-МРТ играе важна роля при изобразяването на атеросклеротични плаки и оценката на миокардната жизнеспособност/хибернация. Например, тя може да покаже хемодинамични резултати, каквито са натрупването на атеросклеротична плака и исхемията.

Установяването на прага за локална употреба на глюкоза при ПЕТ и транмуралността от МРТ при определянето на размера на жизнената тъкан на миокарда представлява валиден метод за предсказване на подобрение в движението на стената в тази област по време на субакутния период.

С комбинацията ПЕТ и МРТ,
• ПЕТ-МРТ в кардиологията осигурява бързо изобразяване без излагане на допълнителна радиация.

Каква е ролята на ПЕТ-МРТ в неврологията?
Обичайно е за повечето пациенти с нервно-психиатрични заболявания да се извършват ПЕТ и МРТ. Комбинацията от тези две изследвания в един уред за сканиране осигурява по-голям комфорт за пациента.

ПЕТ-МРТ в неврологията
Възможен е по-добър мекотъканен контраст с по-малко радиационно приложение.

Има възможност за провеждане на множество изследвания с един скенер, което осигурява по-голям комфорт за пациента.

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH