Yeditepe University Hospital
Yeditepe University Hospital
Гласувай за това

Yeditepe University Hospital

Днес с 2 многопрофилни болници, 2 специализирани болници, медицински център и клиничен изследователски център, УЗИЙ (Университетски здравни институции Йедитепе) е една от най-големите и най-уважавани болнични групи в Европа и Близкия изток.

В УЗИЙ предлагаме условия на грижи, услуги, експертен опит и съоръжения за лечение на състояния в целия диапазон на медицинските специалности. Това ни дава възможност да предлагаме на пациентите цялостна програма на грижи, от диагнозата до лечението.

УЗИЙ поддържа репутацията си на съвършенство чрез комбиниране на опитен персонал и иновации в здравеопазването от най-висок калибър с цел да гарантира, че всеки пациент индивидуално получава точното лечение, което се изисква.

Мисия, визия и ценности

Нашата визия е дабъдем примерна институция в областите на специализация, чрез научни постижения и качество на обслужване; да допринесем за развитието на медицинската наука чрез модерни приложения и научни изследвания на международната сцена, и да продължим тези усилия в академична среда.

Нашата мисия е дабъдем водеща, иновативна институция, която се стреми винаги към подобрение и предлагане на надеждни и напреднали технологии в здравеопазването, като възпитава своя персонал, поставящ хуманното отношение към пациентите и служителите на първо място, отстоявайки техните права и опазване на околната среда.

Нашите водещи принципи са

Превъзходство

ние се стремим да бъдем най-добрите във всичко, което правим и работим за непрекъснато подобряване на услугите, които предлагаме

Милосърдие

ние се отнасяме към всеки пациент индивидуално с най-висока степен на професионализъм и достойнство

Почтеност

ние комуникираме открито и откровено, изграждаме доверие и поведение при най-високи етични стандарти

Отговорност

ние поемаме отговорност за всички свои действия

Университетска болница Йедитепе

На 26.08.2005г. Университетска болница Йедитепе за първи пътотваряшироковрати. Презтозипериодотвремедосега, чрезвъвежданенамногоновости в здравеопазването, болницатауспядавпишесвоетоимесъсзлатнибуквинесамосредтурските, носредсветовнитемедицинскисреди!

Основанапрез 2005 г., с общалегловабаза 190 легла, болницата е проектирана и оборудванапонай-съвременнитемеждународнистандарти. Ставапървата JCI-акредитиранаболничнагрупанаТурцияпрез 2007 г. СъщотакаУниверситетскаболницаЙедитепесеотличава с ISO-сертификатипоуправлениенакачеството и системизауправлениенаоколнатасредапрез 2011 г.

Йедитепе и нейнитедъщернидружествасапърватаУниверситетскаболничнагрупа в Турция, покрилависокитемеждународнистандарти и получиласертификатзакачествоот JCI (Joint Commission International) през 2007г. Следпериоднатригодининепрекъснатаработа и постигнативисокистандартинамедицинскитеуслуги, през 2010г. УниверситетскаболничнагрупаЙедитепе е акредитиранауспешнозавторипътот JCI (Joint Commission International).

МодернитеапаратуринаУниверситетскаболницаЙедитепеса в услуганамеждународнитепациенти 24 часа в денонощието, придружениотспециализиранперсонал и преводачи, спорединдивидуалнитенуждинавсекипациент. Съссвоитенай-съвременнитехнологии и специализиранмногоезиченперсонал, болницатасенареждасредпървитездравнизаведенияпокачествонауслугитеспореддоклади, публикуваниотМеждународнитеизследователскиинституции.

Дентална болница

Смятана за водещ доставчик на дентално здраве в региона, денталната клиника Йедитепе е тясно свързана с факултета по дентална медицина, и Университетска болница Йедитепе.

УниверситетскаденталнаклиникаЙедитепеобслужвамеждународнипациенти в 10 специализираниотделения – Лицево-челюстнахирургия, Имплантология, Перидонтология,Пародонтология, Стоматологичнарентгенология, Oралнадиагностика, Ендодонтия, Ортодонтия, възстановителна и естетичнастоматология, лицеваболка и темпоромандибуларниразстройства.

Нашата дентална клиника се ръководи от някои от водещите дентални специалисти.Тя е JCI-акредитирана, сертифициранаотАсоциациятанаденталнообразование в Европа (АДЕЕ), Европейскатафедерацияпопародонтология и притежавамеждународенсертификатзакачество ISO-9001.

Очна болница

Основана през 2007 г., за да предлага на пациентите от цял свят сигурност, сериозност и научна експертиза, Очна болница Йедитепе е една от водещите доставчици на здравни услуги в Турция и е център от световна класа за високи постижения в офталмологичните изследвания, образование и обучение.

Напълно акредитирана от Общата международна комисия (JCI), нашият център е напълно оборудван с интелигентна инфраструктура и системи за напредналa диагностика, лечение и хирургични техники. С изключителни нива на клинична хигиена са гарантирани най-новите технологии; всички наши операционни зали са оборудвани с модерни системи за ламинарен поток.

Със своя акцент върху иновациите, научните изследвания и прилагане на добри практики, очна болница Йедитепе се превърна във водещ референтен център не само в Истанбул, но и в региона като цяло.

Генетико-диагностиченцентър

Нашият генетичен диагностичен център е пионер в клиничната молекулно генетична диагностика за целия регион, воден от здравните грижи и изследователски цели в пълно сътрудничество с Университета иКлиничния център за научни изследвания, за да достави стандарт от световна класа за отлични постижения в лечението на всички наши международни пациенти.

Университетскиягенетиченцентъробслужвамеждународнипациентина 800 m2 площнатериториятанауниверситета. Центърътсесъстоиотнапредналамолекулярнадиагностика, цитогенетика, тъканнакултура и лаборатории. Фокусирасевърхуклиничнараковагенетиказараннадиагностика и лечение, преимплантационнагенетичнадиагностика, молекулнокариотипиране / сравнителнагеномнахибридизациячрез Microarray методи и др.

СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА НА УЗИЙ

Водеща иновация

Последната инвестиция на нашият университет е новата специализирана болница, която е първата в света “цялостна антибактериална болница”, при която са използвани антибактериални покрития, специално разработени и патентовани от звената R&D на университетът Йедитепе.

Нашата водеща специализирана болница, която грабва заглавието на първата в света цялостна антибактериална медицинска институция, предлага революционно постижение в борбата с инфекциите, един от основните проблеми пред всички болници.

Предназначенадаобслужвамеждународнипациентиотцялсвятсъссвръхмодернатехнология, специализиранауниверситетскаболницаЙедитепе, отварявратипрез 2016г. Товаултра-модерносъоръжение с легловабаза 212-легла, с напълнооборудвани 10 операционнизали, щебъдеистинскицентърнатехнологично и професионалносъвършенство, с отличендизайн и обслужванеотнай-квалифицираните и опитнилекари в региона.

Лекари Yeditepe University Hospital

START TYPING AND PRESS ENTER TO SEARCH